تائیدیه ثبت نام در مرکز رشد

با تشکر، ثبت نام شما با موفقیت انجام شد.

 مدارک لازم جهت ثبت نام

(در اولین جلسه آموزشی لطفاً مدارک ذیل را به مسئول مربوطه تحویل نمائید)

یک قطعه عکس 4*3 با زمینه سفید

کپی از کارت ملی

کپی از صفحه اول شناسنامه

اصل معرفی نامه از سازمان، اداره یا ارگان در صورتی که از تخفیف معرفی نامه استفاده نموده اید.

اصل معرفی نامه از پایگاه بسیج در صورتی که از تخفیف عضویت بسیج عادی یا فعال استفاده نموده اید.

اصل معرفی نامه از کمیته امداد یا بهزیستی در صورتی که از تخفیف تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی استفاده نموده اید.